Regulamin konkursu "Mrok i światła"

Regulamin konkursu „Mrok i światła!

§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Aleksandra Świderska, dalej zwana „Organizatorką”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Konkurs rozpoczyna się dnia
6.06.2024 r., a kończy się dnia 6.07.2024 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 
Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu; 2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 3. mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4. posiada konto w serwisie Instagram;
5. wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatorki oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie poprzez wypełnienie Zadania konkursowego. Wysyłając zgłoszenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu i akceptuje jego regulamin.
6. Zadanie Konkursowe polega na:
Znalezieniu miejsca, które mogłoby się stać tłem sceny jednej z książek z serii „Miasto gasnących świateł”, zrobieniu zdjęcia temu miejscu i opublikowaniu tego zdjecia na swoim profilu instagramowym, w formie posta. Pod postem powinny znaleźć się następujące hashtagi: #mrokiświatła #mgłaversowyczerwiec oraz oznaczenia kont: @alexandraswiderska oraz @wydawnictwo_novaeres.
7. Jeden uczestnik może dodać tylko jedno zdjęcie. W przypadku opublikowania przez uczestnika więcej niż jednego zdjęcia, brana będzie pod uwagę tylko pierwsza propozycja.
8. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
9. Zwycięzca zostanie wybrany przez pracowników wydawnictwa Zaczytani na podstawie kreatywności udzielonej odpowiedzi i oryginalności opracowania tematu. 10. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie 
wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;
c) naruszają regulamin serwisu Instagram;
d) używają w Zadaniu Konkursowym: słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 2. Uczestnik oświadcza, że praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania
Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagroda i wyłonienie Zwycięzcy

1. Uczestnik, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzca) zostanie wyłoniony przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów. 2. Nagrodą w konkursie są: Aparat Fujifilm Instax Mini 12, zapas klisz oraz
trzy pierwsze tomy serii „Miasto gasnących świateł”.
3. Zwycięzca otrzyma trzy książki.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
5. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody na profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 11.07.2024.
7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie Organizatorowi wiadomości prywatnej z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz numeru telefonu. Wiadomość należy przesłać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
8. W przypadku niewywiązania się z obowiązków wspomnianych w §4. ust. 6. Nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Organizatora.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli Uczestnik nie dostarczy Organizatorowi prawidłowych, zgodnych z Regulaminem danych do wysyłki.
10. Nagroda zostanie jednorazowo przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę. Wysyłka odbędzie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od przesłania przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej z danymi umożliwiającymi przekazanie Nagrody.
11. Fundatorem Nagrody jest Organizatorka.
12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatorki.
15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Kontakt z organizatorem jest możliwy przez wiadomość prywatną na Instagramie - @alexandraswiderska.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja 
umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagrody Zwycięzcy, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
7. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail promocja@novaeres.pl.
9. Odbiorcami danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, kurierskie, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
10. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs” na adres e-mail promocja@novaeres.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Świętojańska 9/4, 81-368 Gdynia związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje. 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację. 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.06.2024 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika. 
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na koncie w serwisie Instagram Organizatora pod adresem URL: https://www.instagram.com/alexandraswiderska/. 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany
ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a
Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych
przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.